Veelgestelde vragen

Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd als u stopt met werken. Dat inkomen komt in de plaats van uw salaris. Uw pensioen bestaat uit drie pijlers:
1. Een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
2. Het pensioen dat u bij uw werkgever(s) opbouwt
3. De inkomsten die u zelf als aanvulling op uw pensioen heeft geregeld

Pijler 1: de AOW
Iedereen in Nederland heeft vanaf zijn AOW-gerechtigde leeftijd recht op AOW. De leeftijd waarop iemand AOW krijgt verschuift de komende jaren naar leeftijd 67. AOW krijgt iemand tot zijn overlijden. De AOW bouwt u in de vijftig jaar die voorafgaat aan de AOW-gerechtigde leeftijd op. Heeft u in die periode altijd in Nederland gewoond? Dan ontvangt u een volledige AOW-uitkering. Voor elk jaar dat u in het buitenland heeft gewoond wordt de AOW-uitkering met 2% gekort. Maar het is mogelijk om, als u in het buitenland woont, de AOW-opbouw vrijwillig voort te zetten. Meer informatie over de AOW vindt u bij www.svb.nl/aow

Pijler 2: het werkgeverspensioen
Veel mensen die werken bouwen pensioen op via de werkgever. Dit pensioen komt bovenop uw AOW-uitkering. U heeft alleen recht op een werkgeverspensioen als u bij uw werkgever heeft meegedaan aan de pensioenregeling. Hoe de pensioenregeling eruitziet, verschilt per werkgever. Zo’n werkgeverspensioen loopt meestal tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het geld eerder opnemen is vaak mogelijk, maar de uitkering vanaf de pensioengerechtigde leeftijd wordt dan lager. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt een overzicht krijgen van u al opgebouwde en op te bouwen pensioen bij pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en Premiepensioeninstellingen PPI’s zoals de Rabo PGGM PPI .

Pijler 3: het inkomen dat u zelf heeft geregeld
Als de AOW en het werkgeverspensioen samen niet genoeg inkomen voor u vormen is verstandig om zelf extra pensioen op te bouwen. Dat kunt u op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld met banksparen of door te beleggen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw bank

Wat is een beschikbare premieregeling, of DC (defined contribution) regeling?
In een DC-regeling spaart elke werknemer individueel voor zijn pensioen. De werkgever legt de premie in, eventueel aangevuld met een eigen premie-inleg van de werknemer. De ingelegde premies, vermeerderd met de beleggingsopbrengsten na aftrek van kosten, leveren op de pensioendatum een pensioenkapitaal op. Met dit kapitaal koopt de werknemer pensioen in bij een verzekeraar, in de vorm van een vaste periodieke uitkering.

Vanaf 1 januari 2011 is het toegestaan collectieve pensioenregelingen onder te brengen in een Premiepensioeninstelling (PPI ). Een PPI is een nieuw type pensioenuitvoerder, naast verzekeraars en pensioenfondsen. De PPI legt zich toe op de uitvoering van collectieve beschikbare premieregelingen (‘defined contribution’) in de tweede pijler, aanvullend op de AOW.
De PPI richt zich vooral op de opbouwfase van het pensioenkapitaal. Op het moment van pensioneren draagt de PPI het opgebouwde pensioenkapitaal over aan een verzekeraar of pensioenfonds naar keuze van de deelnemer, die met het kapitaal een levenslang ouderdomspensioen of partnerpensioen inkoopt. Deze partij keert vervolgens het pensioen periodiek uit
Een PPI bouwt dus pensioenvermogen op voor deelnemer, maar mag wettelijk zelf geen biometrische risico’s dragen (zoals langleven- en het arbeidsongeschiktheidsrisico). Een PPI mag echter wel pensioenregelingen aanbieden die dit soort risico’s dekken zolang deze risico’s maar door andere partijen worden gedragen, zoals een verzekeraar. Voor de Rabo PGGM PPI is die verzekeraar Interpolis.
Een PPI is zeer geschikt voor de uitvoering van beschikbare premieregelingen met een vaste, stabiele premie. Daarbij loopt de deelnemer zelf het beleggingsrisico en het renterisico. Dit betekent dat de deelnemer geen zekerheid heeft over de opbrengst van zijn beleggingen of van zijn spaartegoed. Het is daarom onzeker hoe hoog het pensioen uiteindelijk zal zijn.

1. De werkgever en (evt) werknemer betalen pensioenpremies.

2. Om voldoende pensioen op te bouwen wordt de pensioeninleg belegd. Beleggen betekent meer risico.

3. Rabo PGGM PPI belegt de pensioeninleg daarom via een model waarmee wij zo goed mogelijk proberen om deze risico’s te beperken en te beïnvloeden

4. Tijdens de opbouw van het pensioen zijn werknemers waarvoor premie wordt betaald verzekerd voor nabestaandenpensioen en verdere pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

5. Werknemers hebben wij via Mijn RabobedrijvenPensioen en de pensioenverkenner altijd inzicht hoe het gaat met het pensioenpotje en het op dat moment te verwachten pensioen.

6. Als de (ex-)werknemer met pensioen gaat verkoopt Rabo PGGM PPI de beleggingen van de werknemer. De hoogte van het bedrag en het uiteindelijke pensioen staat niet vast.

7. De (ex-)werknemer koopt een pensioen bij Interpolis maar kan ook kiezen voor een anderof een andere verzekeraar.

Meer informatie over bijvoorbeeld “met pensioen gaan” vindt u op onze website www.rabobedrijvenpensioen.nl

Voor inzicht in facturen en het doorgeven van wijzigingen logt u hier in.

Voor inzicht en overzicht in uw pensioen, de Pensioenverkenner en brochures over uw pensioen bij diverse levensgebeurtenissen logt u hier in.

Rabo BedrijvenPensioen belegt het pensioenkapitaal dat door deelnemers wordt ingelegd. Dat doen we omdat sparen te weinig oplevert en we allemaal een zo goed mogelijk vooruitzicht willen hebben als we met pensioen gaan. We beleggen voor een hoger pensioen, maar kijken ook naar de risico’s. Daarom spreiden we de beleggingen op twee manieren door middel van het zogenaamde life cycle beleggen en de wereldwijde spreiding.

Allereerst wordt er gekeken naar de resterende periode van de pensioenopbouw. We beleggen pensioengeld volgens het zogenaamde ‘life cycle beleggen’. Als een deelnemer nog een lange tijd tot het pensioen te gaan heeft, beleggen we vooral in aandelen. Dit doen we om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dat kan, omdat bij een negatief rendement er nog een lange periode is om hiervan te herstellen. Dichter bij het pensioen beleggen we daarom minder in aandelen en steeds meer in obligaties, zodat het beleggingsrisico kleiner wordt. Naarmate de pensioendatum dichter bij komt, verleggen we de investeringen naar meer solide beleggingsfondsen met minder risico.

We beleggen uw pensioengeld in beleggingsfondsen van BlackRock. Dat doen we door tegelijkertijd in drie mandaten te beleggen:

Rendement: Meeste risico waarin gedurende de gehele opbouwperiode belegd wordt. Er wordt voornamelijk in dit mandaat belegd als er nog veel jaren te gaan zijn tot aan het pensioen. Het doel is om een hoog rendement te behalen, daarom wordt voornamelijk belegd in aandelen en obligaties met een hoog risico.
Vastrentend kort: Beperkt risico waarin gedurende de gehele opbouwperiode belegd wordt. Het mandaat bestaat voornamelijk uit obligaties. het doel van dit fonds is om een wat lager maar stabiel rendement te genereren.
Vastrentend lang: Doel van dit mandaat is om het pensioen zo veel mogelijk veilig te stellen. De laatste jaren voor de pensioendatum wordt hierin het meest belegd. Het mandaat bestaat voornamelijk uit obligaties met een lange looptijd.

Meer informatie over ons beleggingsbeleid

Rabo PGGM PPI heeft diverse werkzaamheden uitbesteed aan haar partners.

Rabobank zorgt voor pensioenadvies aan haar zakelijke klanten en bemiddelt in het Rabo BedrijvenPensioen. De PPI werkt daarnaast samen met pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM voor de pensioenadministratie en de te volgen beleggingsstrategie die wordt ingevuld op basis van life cycle beleggen.Daarnaast zijn BlackRock, Achmea en Allianz betrokken bij de samenwerking voor respectievelijk het vermogensbeheer en de verzekeringen die onderdeel zijn van het Rabo BedrijvenPensioen.

Rabo PGGM PPI valt onder de Pensioenwet. Wij dienen bijvoorbeeld de Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht te verstrekken.

Opgebouwde aanspraken bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds kunnen worden overgedragen naar de Rabo PGGM PPI. Hierdoor heeft u minder verschillende pensioenpotjes en daardoor meer overzicht en inzicht in uw pensioen.
Het is wel verstandig om per geval te bekijken of dit een goede keuze is.
Waardeoverdracht moet u aanvragen binnen zes maanden nadat u bij uw nieuwe werkgever in dienst bent getreden.
U kunt op de pagina brochures een formulier downloaden om waardeoverdracht naar de Rabo PGGM PPI aan te vragen. U kunt ook contact opnemen met de servicedesk via service@rabopggmppi.nl op telefoon: 030 2777431.

Het Rabo BedrijvenPensioen is een pensioenregeling van de Rabo PGGM PPI. Deze is opgericht door Rabobank en PGGM.

Rabobank is de exclusieve bemiddelaar van het Rabo BedrijvenPensioen. Dat wil zeggen dat Rabo BedrijvenPensioen alleen via Rabobank verkrijgbaar is. Rabobank adviseert de werkgever over de pensioenregeling voor de werknemers. Als uit het advies blijkt dat het Rabo BedrijvenPensioen een product is dat bij de werkgever past, dan kan deze kiezen voor het Rabo BedrijvenPensioen. Werknemers hebben rondom het Rabo BedrijvenPensioen dus geen direct contact met Rabobank. Let wel: Het Rabo BedrijvenPensioen vormt vaak maar een onderdeel van het financiële plaatje bij pensionering. Ook onderdelen als spaargeld, hypotheek of andere vermogensonderdelen zijn belangrijk voor een goed inzicht en overzicht van het totale financiële plaatje. Werknemers kunnen hiervoor uiteraard altijd terecht bij hun Rabobank voor bijvoorbeeld een vrijblijvend oriëntatiegesprek en aanvullend daarop eventueel een advies en adviesrapport.