Beleggingsbeginselen

De beleggingsbeginselen vormen een basis voor en geven richting aan het beleggingsbeleid en vormen een toets voor wat wel en niet te doen in dit opzicht. Beleggingsbeginselen zijn ook een middel om met deelnemers te communiceren, verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes met betrekking tot de beleggingsaanpak en bieden houvast in onzekere tijden.

Beleggingsbeginselen van Rabo PGGM PPI

We beleggen uw pensioenpremie voor een goed pensioen
We beleggen uw pensioenpremies. Dat doen we om twee redenen.

  • De eerste reden is dat op de lange termijn, wereldwijd beleggen in aandelen en obligaties naar verwachting meer geld oplevert dan sparen. Dat komt onder andere doordat u met beleggen kunt profiteren van de economische groei. Dit lange termijn beleggen past bij de lange periode waarin we pensioen opbouwen.
  • De tweede reden is dat de rente op een spaarrekening te laag is voor een goed pensioen. Als u de pensioenpremies op een spaarrekening zet, weet u bijna zeker dat u later te weinig geld heeft voor een goed pensioen. Om een grotere kans te hebben op een goed pensioen beleggen we de pensioenpremies.

We zoeken een balans tussen rendement en risico
We beleggen dus om een grotere kans op een goed pensioen te hebben. Maar beleggen voor pensioen kent wel risico’s. Daarom beleggen we volgens het principe van de “life cycle”, waarbij we het beleggingsrisico verminderen naarmate u dichter bij uw pensioen komt. Zo zorgen we ervoor dat de positieve en negatieve uitslagen in beleggingsresultaten kleiner worden. Want hoe dichter u bij uw pensioendatum komt, hoe minder tijd er is om negatieve rendementen te compenseren met positieve.

We verminderen het inkooprisico
Op het moment dat u met pensioen gaat, koopt u van de waarde van de beleggingen een pensioen. Als op dat moment de rente laag is, kunt u van de waarde van de beleggingen een lager pensioen kopen dan als de rente op dat moment hoog is. De rente op het moment dat u met pensioen gaat, heeft grote invloed op de hoogte van uw pensioen. Dit noemen we het inkooprisico.

Het inkooprisico verminderen we door in de laatste jaren voor uw pensioen beleggingen te kopen, die meer waard worden als de rente daalt en minder als de rente stijgt. Hiermee kunnen we het inkooprisico beter beheersen. Uw pensioen wordt minder gevoelig voor een stijging of daling van de rente. Dit geeft meer stabiliteit in het te verwachten pensioen in de laatste fase voordat u met pensioen gaat.

We spreiden uw beleggingen
We beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, staatsobligaties en bedrijfsobligaties. We verwachten dat de waarde van alle beleggingscategorieën niet tegelijk omhoog of naar beneden gaat. Daarnaast beleggen we wereldwijd. Zo krijgen we zowel spreiding over beleggingscategorieën als regio’s.

Bij de vaststelling van het beleggingsbeleid maken we per beleggingscategorie een afweging tussen de toegevoegde waarde en de complexiteit en kosten hiervan. Spreiden naar te veel verschillende beleggingen zorgt namelijk voor hogere kosten.

We maken een afweging tussen actief en passief beleggen
Actieve beleggers proberen een beter rendement te behalen dan de markt die zij volgen (bijvoorbeeld een wereldwijde aandelenindex). Ze proberen dus ‘de markt te verslaan’.

Passieve beleggers proberen niet om de markt te verslaan. maar proberen een vergelijkbaar rendement te behalen als de markt. Een passieve belegging heeft doorgaans lagere kosten dan een vergelijkbare actieve belegging.

We geloven dat de financiële markten niet per definitie efficiënt zijn. Dat betekent dat we denken dat actief beleid in sommige beleggingscategorieën waarde kan toevoegen. We leggen de nadruk op kwantitatieve – en kwalitatieve selectie en niet zozeer op markt timing, het actief zoeken naar de mogelijk beste momenten om beleggingen te kopen dan wel te verkopen. Beleggen voor pensioen is een zaak van lange termijn en niet direct van korte termijn kansen. Actief management wordt alleen toegepast bij beleggingen waar inefficiënties in markten kunnen worden benut. We maken daarin een zorgvuldige afweging tussen de verwachte opbrengsten van actief beheer en de hogere kosten van actief beheer. Dit bekijken we per beleggingscategorie.

We streven naar lage kosten
De kosten bepalen voor een groot deel de uitkomst van het rendement. Dus let de PPI scherp op de kosten. We zijn volledig transparant over alle kosten in de beleggingsfondsen.

Om onnodige kosten te voorkomen, worden de beleggingsportefeuilles zo efficiënt mogelijk ingericht.

We streven ernaar om zodanig te beleggen dat buitenlandse bronbelasting binnen de beleggingsfondsen zo veel mogelijk terug te vorderen is.

We beleggen maatschappelijk verantwoord
Onze primaire opdracht is te zorgen voor een goed en toekomst bestendig pensioen voor onze deelnemers. We voelen daarnaast de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Verantwoord beleggen is een manier om hier invulling aan te geven. Ook geloven we dat de activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen bijdragen aan stabiele en goede beleggingsresultaten. Dit vanuit de volgende overtuigingen:

  • Verantwoord beleggen – indien zorgvuldig ingericht – is mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van het rendement of de risico’s: we zijn ervan overtuigd dat aandacht voor duurzaamheidsfactoren van positieve invloed is op het risico-rendementsprofiel van onze beleggingen.
  • Geen goed en stabiel rendement zonder duurzame ontwikkeling: we zijn ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling noodzakelijk is om op de lange termijn goede en stabiele beleggingsresultaten te kunnen behalen.
  • De sturende kracht van het geld: we zijn er van overtuigd dat we via de sturende kracht die uitgaat van onze beleggingen, samen met andere beleggers, een positieve bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van onze economie en samenleving kunnen leveren.

Bij de selectie van beleggingsfondsen staat duurzaamheid hoog in het vaandel. We werken daarom alleen samen met vermogensbeheerders die de “United Nations Principles for Responsible Investment” (www.unpri.org, UNPRI) onderschrijven.

Overtuigingen organisatie
Scheiding tussen advies en uitvoering
Voor een onafhankelijk advies is een strikte scheiding nodig tussen advies over de invulling en uitvoering van het vermogensbeheer. Advies aan de Rabo PGGM PPI en uitvoering van de beleggingsoplossing is daarom bij verschillende partijen ondergebracht. Daarnaast heeft Rabo PGGM PPI een Beleggingen Advies Commissie (BAC) met twee onafhankelijke leden die het bestuur adviseert over strategie, beleid en uitvoering.

Duidelijk beleggingsproces
Er is sprake van een duidelijke cyclus van doelstelling formuleren, beleid formuleren, beleid implementeren en resultaat evalueren.